Al meer dan 45 jaar is A+ het toonaangevende Belgische tijdschrift voor architectuur en stedenbouw. Elke twee maanden publiceert A+ relevante, recente projecten van Belgische architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten in binnen- en buitenland.

Sinds 2019 verschijnt A+ Architecture in Belgium in de vorm van 4 klassieke nummers en 2 speciale uitgaves.

4 klassieke nummers

De 4 klassieke nummers tonen vooral recente realisaties in België of van Belgische architecten in het buitenland. Ze worden rijkelijk geïllustreerd met plannen, foto’s en tekeningen en details. De beknopte Nederlandstalige projectteksten worden voorafgegaan door een Engelse samenvatting. In elk nummer is er naast wat actualiteit uit de architectuurcultuur (lezingen, tentoonstellingen, boekbesprekingen) en een studentenrubriek, ook plaats voor een uitgebreid interview met een vooraanstaand internationaal architect.

2 speciale uitgaves

De speciale edities, die gemaakt worden samen met een externe partner, diepen telkens een specifiek actueel en urgent thema uit. Ze doen dat aan de hand van enkele langere, diepgaande artikels, afgewisseld met concrete projectbeschrijvingen. Deze edities zijn eerder boeken dan tijdschriften. Ze worden in het Engels uitgegeven en richten zich zo niet alleen tot de Belgische architecten, maar zijn ook bedoeld voor een internationaal lezerspubliek. A+ organiseert samen met de partner telkens een feestelijk moment waarop de editie wordt voorgesteld.

Abonneer je
vanaf
€59 per jaar!

Je ontvangt
4 klassieke nummers
en 2 speciale uitgaves

Abonnement

Thema’s 2020

A+282 Village

In dit nummer onderzoekt A+ wat de identiteit is van het ‘dorp’ en het ‘platteland’ in een verstedelijkt gebied als Vlaanderen of een eerder ruraal en postindustrieel gebied als Wallonië. De ruimtelijke uitdagingen binnen een rurale context zijn divers en gaan van mobiliteit en bereikbaarheid over landschappelijke interventies tot de behoefte aan een nieuwe architectuurtaal die tegemoetkomt aan de identitaire vraagstukken waar dorpen vandaag mee worstelen. Wat is dorpsarchitectuur vandaag en wat zijn de effecten van de betonstop, de mobiscore en de bouwmeesterscan?

Verschijningsdatum: 24.02.2020

A+283 Care

De architectuur voor de zorgsector in België, gebukt onder besparingen, evolueert naar steeds grotere en efficiëntere zorgfabrieken, waarin de menselijke schaal verloren gaat. A+ gaat op zoek naar de alternatieven die net aandacht tonen voor het kleinschalige, het intieme, het geborgene, het huiselijke. Naar architectuur die mensen in een kwetsbare positie – zoals ouderen, zieken, psychiatrische patiënten – centraal stelt. Met projecten van onder andere Sergison Bates, Trans, Central en Baumans-Deffet, en een interview met Carmody Groarke.

Verschijningsdatum: 20.04.2020

A+284 – SPECIAL – Belgium, the next generation!

Belgische architectuur krijgt veel media-aandacht in het buitenland, maar het gaat vaak over dezelfde bureaus en dezelfde projecten die in de prijzen vallen. Met deze speciale editie wil A+ aanstormend talent tonen, (jonge) bureaus die vandaag, op het scherp van de snee, onze ruimtelijke én maatschappelijke context vormgeven. A+ toont het werk van bureaus die op een kantelpunt in hun carrière staan, een doorstartmoment dat vraagt om professionalisering, groei en capaciteitsopbouw, zonder identiteits- en kwaliteitsverlies.

Verschijningsdatum: 15.06.2020

A+285 Museums

In A+285 onderzoeken we de rol van een hedendaags museum. Welke ambities heeft het, als toonplaats, als geheugen, als publieke ruimte of als catalysator voor stadsvernieuwing? Wat maakt het museum voor de 21ste eeuw zo bijzonder? En hoe ziet de hedendaagse museale ruimte er uit? Welk kader schept het museum voor de tentoongestelde werken die zowel op ruimtelijk als op technisch en klimatologisch vlak steeds grotere eisen stellen? A+285 is een nummer over nieuwe gebouwen voor (hedendaagse) kunst waarin het niet alleen over architectuur gaat, maar ook over de spanning tussen gebouw, kunstwerk en bezoeker. Met projecten van Francesca Torzo, V+, noA – Sergison Bates – EM2N. En met een interview met Rem Koolhaas en het Zwitserse architectenbureau Gigon Guyer.

Verschijningsdatum: 21.09.2020

A+286 Structure & Reuse

De draagstructuur van een gebouw wordt vaak weggemoffeld onder lagen isolatiemateriaal en gevelbekleding, gipskarton en pleisterwerk. Soms komt ze tevoorschijn en bepaalt ze de ruimtelijke ervaring van de plek. Dan is ze de vormelijke articulatie van het hele gebouw. Soms is een gebouw hoofdzakelijk structuur, zoals dat het geval is bij bruggen of bepaalde industriële gebouwen. Bij vele grootschalige herbestemingsprojecten is de structuur vaak het enige ‘authentieke’ element dat echt bewaard blijft. Bij een steeds verder groeiende vraag naar een circulair materiaalbeheer spelen structurele elementen een belangrijke rol. A+ laat verschillende studiebureaus en technische experts aan het woord. Met projecten van a.practice, AgwA, Gafpa, Label, XDGA en a2o.

Verschijningsdatum: 16.11.2020

A+287 – SPECIAL – Practices of Change

De ecologische en economische uitdagingen waarmee we vandaag op wereldschaal worstelen hebben een bewustwordingsproces in gang gezet dat aanzet tot een andere manier van denken en doen. Ook de architectuurpraktijk kan bijdragen aan een maatschappelijke verandering, op velerlei vlakken zoals zachte mobiliteit, ontharding, biodiversiteit, watergebruik, hergebruik… In de speciale editie bekijken we een 10-tal recente gerealiseerde (of nog lopende) projecten van naderbij, van onder meer Ouest, Rotor, 51N4E, NU architectuuratelier, a2o en BC Architects and Studies. Ze worden gekaderd door enkele longreads, die de thematiek van de veranderingspraktijk telkens vanuit een ander standpunt bekijken (vanuit de ontwerper, de burger, de overheid, de ondernemer).

Verschijningsdatum: 14.12.2020

Thema’s 2021

A+288 The house: a performative machine

Wonen is meer dan de keuze tussen een huis of een appartement, in de stad of erbuiten. Het woonvraagstuk behelst zowel ruimtelijke kwaliteit, verdichting als betaalbaarheid. Tijdens de Coronacrisis werd de woning willens nillens een performante machine. De plek waar je niet alleen woont, maar ook werkt, lesgeeft, je ontspant, en intens samenleeft met huisgenoten of net heel geïsoleerd alleen leeft. In dit nummer onderzoeken we de impact van deze programmaverschuiving op typologie en ruimtelijkheid.

Verschijningsdatum: 22.02.2021

A+289 The return of craftmanship

Er is steeds meer vraag naar duurzame architectuuroplossingen waarbij eerlijk materiaalgebruik en maatwerk voorop staan. Het gaat daarbij niet alleen over traditionele technieken en lokale materialen, maar ook over de samenwerking tussen ontwerper en uitvoerder, en over kennisoverdracht. A+ onderzoekt het belang van vakmanschap voor de toekomst van de architectuur. We stellen hierbij enkele materialen en technieken in de kijker, zoals bouwen met onder meer hout, baksteen en leem.

Verschijningsdatum: 19.04.2021

A+290 Domesticating public space

De Coronacrisis legde er eens te meer de nadruk op: waardig wonen en werken in de stad gebeurt bij gratie van kwalitatieve publieke ruimte. Pleinen en straten waar plaats is voor fietsers en voetgangers, zon en groen. In de stad toonden alternatieve fietspaden, schoolstraten, leefstraten, en het (tijdelijk) inperken van parkeerplaatsen, hoe het plots toch anders kan. In dorpen en de stedelijke periferie blijft kwalitatieve publieke ruimte een agendapunt. Hoe kunnen we deze trend bestendigen? Wie zijn de spelers die ze beïnvloeden? Wat maakt het verschil voor een buurt?

Verschijningsdatum: 21/06/2021

A+291 Kids: school’s over, let’s play!

Het aanbod aan faciliteiten voor kinderen – zoals scholen, crèches, sportinfrastructuur, bibliotheken, speelpleinen en skateparken – bepaalt in grote maat de leefbaarheid van een plek. Daarom vertrekt A+ in dit nummer niet van een bepaald programma, maar vanuit die doelgroep. We bekijken de gebouwde ruimte door de ogen van het kind en geven een overzicht van projecten die een stimulerende en inspirerende omgeving vormen voor de opgroeiende jeugd.

Verschijningsdatum: 20.09.2021

A+292 Oversize: adaptive reuse

Uit ecologische en economische overtuiging kiezen publieke en private opdrachtgevers steeds vaker voor de herbestemming van grootschalige constructies en het hergebruik van materialen. Zo dragen ze bij aan de verdere uitbouw van de circulaire economie. Een oud kantoorgebouw wordt school, een fabriek of silo wordt omgevormd tot woningen, een voormalige rijkswachtkazerne krijgt een tweede leven als broedplaats voor ontwerpers en kunstenaars. A+292 onderzoekt de architecturale, stedelijke en maatschappelijke mogelijkheden van een reconversie, met een focus op grootschalige gebouwen.

Verschijningsdatum: 15.11.2021

Schrijf je in op onze nieuwsbrief